Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarde van Manders Bouwmarkt V.O.F., gevestigd te Neerkant,

Artikel 1 Algemeen;
1.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarde zijn toepasselijk op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Manders en kopen waarop Manders deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, alsmede op daaruit voortvloeiende verbintenissen voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarde volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst;
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend
2.2 Levertijden in aanbiedingen van Manders zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.3 Door Manders opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijsstijgingen die optreden na sluiting van de overeenkomst kunnen worden doorberekend aan koper. Hierbij vallen onder meer wijzigingen met betrekking tot wisselkoersen, lonen, vrachttarieven, sociale lasten, in- of uitvoerrechten, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.
2.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding ogenomen aanbod is Manders daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij Manders anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Manders niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Levering;
3.1 Manders is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Manders is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
3.2 Overschrijding van de levertermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
3.3 Indien koper de zaken na het verstrijken van de levertermijn niet heeft afgenomen, zal Manders de zaken tijdelijk opslaan. De opgeslagen zaken zijn voor rekening en risico van de koper. De kosten voor opslag komen voor rekening van koper.

Artikel 4 Reclames;
4.1Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) controleren op juistheid. Daarbij behoort koper te controleren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
4.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Manders te worden gemeld. Niet zichtbare en geringe gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering te worden gemeld.
4.3 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaak. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Manders op de wijze zoals door Manders aangegeven.

Artikel 5 Betaling;
5.1 Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, op een door Manders aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Manders is gerechtigd het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling.
5.2 Een beroep op verrekening door koper is uitgesloten.
5.3 Bij niet-tijdige betaling is de koper een rentevergoeding van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is koper in dat geval verplicht alle door Manders na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan Manders te vergoeden.
5.4 Klachten op een door Manders aan koper gezonden factuur dienen schriftelijk en onder opgave van redenen aan Manders te worden medegedeeld en dienen door Manders binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
5.5 Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van Manders direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar zodra koper op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Manders is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij koper verplicht is tot vergoeding van de door Manders geleden schade en gederfde winst.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud;
6.1 Zolang Manders enig bedrag van koper te vorderen heeft, blijven alle door Manders geleverde zaken eigendom van Manders, ook voorzover deze door de koper zijn voldaan.
6.2 Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt is het de koper verboden de geleverde zaken te verkopen, verhuren, ruilen, aan andere af te staan, in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen, een en ander behoudens voorzover dit geschiedt in haar normale bedrijfsuitoefening. In dat laatste geval is de koper verplicht op eerste verzoek van Manders ten behoeve van Manders een pandrecht te vestigen op elke vordering die de koper met betrekking tot zaken jegens derden heeft.
6.3 De koper zal aan elke derde die op de zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag legt of anderszins rechten doet gelden, onverwijld schriftelijk mededeling doen dat Manders eigenaar van de zaken is.
6.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, storm, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 7 Garantie;
7.1 Manders garandeert de deugdelijkheid van de te leveren zaken gedurende een periode van zes maanden na levering tegen gebreken die uitsluitend het gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten. Bij onduidelijkheid over de oorzaak van enig gebrek rust de bewijslast op de koper.
7.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de overeenkomst, zal Manders de zaken binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, Indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door koper, naar keuze van Manders, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangende zaak aan Manders te retourneren en de eigendom aan Manders te verschaffen.
7.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer:
a)        Een gebrek niet binnen drie dagen nadat deze is ontdekt of in redelijkheid had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Manders is medegedeeld.
b)        De zaak waarin een gebrek is opgetreden onjuist, onoordeelkundig of voor een ander doel dan waarvoor zij is bestemd is, is gebruikt.
c)        Door de koper zonder voorafgaande goedkeuring van Manders wijzigingen en of reparaties zijn aangebracht.
7.4 Indien de door Manders verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent in het concrete geval wordt verstrekt.
7.5 Verdergaande aanspraken van de koper, zoals voor gevolgschade, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voorzover de schade het gevolg is van het ontbreken van een of meer eigenschappen in het geleverde waarvan de aanwezigheid uitdrukkelijk was toegezegd of inden sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding;
8.1 Manders is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a)        Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b)        Na het sluiten van de overeenkomst Manders ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c)        Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
8.2 Voorts is Manders bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet lange kan worden gevergd dan wel  indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Manders op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Manders de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken;
Indien Manders aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is koper gehouden het aldus geleverde in oorspronkelijke staat onmiddellijk, vrij van gebreken en volledig te retorneren. Indien koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit M

Artikel 10 Aansprakelijkheid;
10.1 Indien Manders aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, waarvan de gebrekkige zaak deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Manders in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a)        De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
b)        De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Manders aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Manders toegerekend kan worden.
c)        Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Manders is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4 Manders is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Manders is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Manders kenbaar behoorde te zijn.
10.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Manders of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 Overmacht;
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Manders geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Manders niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van Manders daaronder begrepen.
11.2 Manders heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Manders zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4 Voorzoveel Manders ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Manders gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Vrijwaring;
12.1 De koper vrijwaart Manders voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.2 Koper vrijwaart Manders voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten;
13.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarde bepaalde behoudt Manders zich de rechten en bevoegdheden voor die Manders toekomen.
13.2 Alle door Manders eventueel verstrekte monsters, modellen e voorbeelden, zoals ontwerpen, tekeningen, (elektronische) bestanden etc, zijn uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Manders worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter;
14.1 Ale rechtsvorderingen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden aangebracht bij de statutaire vestigingsplaats van Manders, behoudens voorzover volgens dwingende wetsbepalingen een andere rechter bevoegd is.
14.2 Op alle overeenkomsten tussen Manders en de koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.

Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden;
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarde, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Artikel 16 Extra Bepalingen;
De hieronder opgesomde extra bepalingen zijn alleen geldig voor bestellingen die zijn geplaatst in de webwinkels die eigendom zijn van Manders.
16.1 Afbeeldingen en kleuren bij producten maar ook andere zaken kunnen afwijken van de werkelijkheid, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
16.2 Koper heeft het recht de gekochte zaken binnen 14 dagen te retourneren aan Manders. De eventuele retour (verzend)kosten zijn voor rekening van koper. De goederen dienen in ongebruikte staat te zijn, en in de originele ongeopende verpakking te zitten.
Producten en diensten die niet retour kunnen zijn onder andere:
a)        Door Manders tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b)        Verf(producten) die op kleur zijn gemaakt;
c)        Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d)        Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e)        Die snel kunnen bederven of verouderen;
f)        Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g)        Voor losse kranten en tijdschriften;
h)        Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.
i)        Voor hygiënische producten waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken.
j)        Diensten zoals logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding al dan niet te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
k)        Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
l)        Betreffende weddenschappen en loterijen.
16.3 Manders zal zorgdragen voor een eventuele terugbetaling nadat de goederen zijn terugontvangen binnen 14 dagen, indien voldaan is aan de onder andere hierboven gestelde eisen.